අපේ වාසි

Changye is a global professional company, specialize in building materials.

We export building products with competitive prices and superb quality to more than 50 countries and export up to 100 containers every month.

අපේ අරමුණ බව නිෂ්පාදන සැපයීමයි  cost-effective and customer-friendly, helping companies create brands and win markets.  

දැඩි internatio අනුව nal තත්ත්ව පරීක්ෂණ ප්රමිති, අරමුණ සහ විද්යාත්මක තත්ත්ව පරීක්ෂණ හා නිෂ්පාදන ඇගයීම, ISO සම්මත කර තිබේ, රහස භාවය, ක්රිස්තු වර්ෂ සහතිකය.

අපගේ ගණුදෙනු

QQ 图片 20180713172941
QQ 图片 20180714092235
QQ 图片 20180714093948
QQ 图片 20180714100801
knauf
QQ 图片 20180727163553
QQ 图片 20180727163730
partner_05
partner_04
partner_03
partner_01
partner_02
partner_08

WhatsApp Online Chat !